All we do is looking for some way to fulfill our needs.

wtorek, 19 kwietnia 2011

Tagged under: , ,

Czysty kod

Toczą się filozoficzne dyskusje, czy czysty kod ma znaczenie i czy inwestować czas w jego czytanie.
Nie będę się włączał w tę dyskusję bezpośrednio. Mały przykład:


prawo!Drugie!LEHMAna..oPiSujezJAWiskO!ZNanE.w,dziedZiNachi,wiEluI!!FIzyKi!zwieKszaNieNiEuPOrzAdKOwAnia!.W,.ENtropII. ,aCzkolwIEK! PONIekAD.!mIAre..uplYwU pONieKAd..czasuAczkOLWiek,
wpROWadZAnIe.dozMian!A,!aczkolWIeK !aNazywaNyCH,opROgrAmOWaniA ,iczesto !i!!prOgreSywnyMizwyKLE.poniEkAd,!PIeRWotna.StrUkturEnarusza.a.!PRoGramU.kUMulaCja,Zmian a.TEN,I !prOcEs!,,i.Tylko,liCzba,nasiLA, ,AcZkoLwiek,powiaZaniIntErakCjI poniEkAD!!roZnymi!ponIekad!,I!pomieDzYModuLamiw,sYStemiEZWiEkSZasie!.a, co! ,a,utruDniAzRoZUmienIe!!A,!acZKolwiek!I!..go,takzE!jEgO..modYfikacje..dalsze,
a,.jeST!,I.pOniEsieNie..aLternAtyWa,i.dodatKowyCh,WtrakciE!,nAKlaDOw,PielEgnaCjI..POswiecOnycHaczkOlwiek! ,na a,czynNosCi. ,a!ANTYREGREsYWnE!upRasZczaNie,StruKTuRy!i!LepszE.wprowadzaNyChwKOmPoNowANieI,.Zmian. ,iw,IsTNIejACE.i, rOwnoWaga.a,.OPrOgrAMOwanIe!pomIedZy,CzynnoscIami.,A,,ProGRESYwnyMI,RegresywNymI.od!.zaLeZYilOscI!.i, I.,RodZaju!infoRmaCji! a,plynacEJzwrOtnEj,srodoWiska!aCzkOlwieKZe,Inaczej!aczkOlwiEK!.,sa..pOnIEkad AobSLUGiwANE,zAdanIaZwiazaNe.Z,!.aczKOlWiEk!napraWa.blEdow!.a.!a!z,.inaczej. aCzkOLWIek!rozsZerzeniamI,funKcjOnalnyMi.
 Tak najczęściej wygląda nasz kod! A fe...!

Źródło: Wykład Bartosza Waltera o refaktoryzacji

0 komentarze: